Odpowiedź:
Zabudowa rowu jest przebudową urządzenia wodnego, o której mowa w art. 9 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - dalej pr. wod., do której przepisy pr. wod. o wykonaniu urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio. Zabudowa rowu zmienia warunki przepływu wód, zatem wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

W sprawie potrzeby uzyskania pozwolenia bądź zgłoszenia, na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - dalej pr. bud., nie mogę zająć jednoznacznego stanowiska, bowiem z pytania nie wynika czemu służy ten rów, a także na czym ma polegać jego przebudowa. Jeżeli w wyniku tej przebudowy powstanie budowla, o której mowa w art. 3 pkt 3 pr. bud., np. sieć uzbrojenia terenu (sieć kanalizacyjna), to na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 pr. bud., w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. c pr. bud., na jej wykonanie wymagane jest zgłoszenie. 

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami