Pytanie
Zgodnie z przepisami przejściowymi - art. 232 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – dalej u.o. - zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na odzysk odpadów zachowują ważność nie dłużej niż przez dwa lata od dnia wejścia w życie u.o. Na jednym ze szkoleń prowadzący przekazał, że w przypadku gdy starosta wyda decyzję po terminie wskazanym powyżej, to podmiot będzie mógł się ubiegać o odszkodowanie od starosty, nie podał jednak dlaczego. Tryb załatwiania spraw określa m.in. art. 35 i art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - dalej k.p.a.
Czy w przypadku, o którym mówił prowadzący szkolenie, podmiot będzie mógł się ubiegać o odszkodowanie?