Pytanie
Czy podatnikowi będącemu właścicielem gruntów zabudowanych o powierzchni 0,5000 ha fizycznych nieprowadzącemu działalności rolniczej, który wydzierżawił całą powierzchnię gruntu wraz z budynkami położonymi na użytkach rolnych na okres od 1 czerwca 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. osobie prowadzącej działalność rolniczą, przysługuje zwolnienie z podatku od nieruchomości na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) - dalej u.p.o.l.?
Czy podatnikowi będącemu właścicielem gruntów o pow. 0,6700 ha fizycznych posiadającemu budynki położone na gruncie oznaczonym symbolem B - tereny mieszkaniowe, nieprowadzącemu działalności rolniczej, który wydzierżawił całą powierzchnię gruntu na okres 10 lat osobie prowadzącej działalność rolniczą przysługuje takie zwolnienie?
W obu przypadkach budynki wykorzystywane są do prowadzenia działalności rolniczej przez osoby wydzierżawiające.