Pytanie
Kopalnia jest właścicielem rozdzielni elektrycznej 15 KV, posiadającej piętnaście pól liniowych. Jedno z tych pól zostało udostępnione do korzystania przedsiębiorstwu energetycznemu. Bieżącym utrzymaniem całej rozdzielni zajmuje się kopalnia. Zgodnie z umową zawartą w dniu 31 października 2014 r. z przedsiębiorstwem energetycznym, kopalnia za udostępnienie do korzystania z jednego pola liniowego, będzie pobierać opłatę miesięczną na podstawie faktur wystawianych do końca każdego miesiąca, z terminem płatności 14 dni od daty jej otrzymania. Udostępnienie infrastruktury energetycznej, którym jest jedno z pól rozdzielni elektrycznej, jest formą dzierżawy i zgodnie z art. 19a ust. 4b u.p.t.u., obowiązek podatkowy w VAT powstaje w dniu wystawienia faktury. Z uwagi na długi proces negocjacji warunków dzierżawy, umowa przewiduje jednorazową opłatę za okres od 12 sierpnia 2013 r. do 1 listopada 2014 r. Z tego tytułu 1 listopada 2014 r. wystawiono fakturę z 14 dniowym terminem płatności, licząc od daty jej otrzymania.
Czy w związku z obciążeniem za okres obejmujący również rok 2013, kopania powinna w oparciu o art. 19a ust. 3 u.p.t.u. dokonać korekty deklaracji VAT 7 złożonej za grudzień 2013 r. i odprowadzić do budżetu proporcjonalną część podatku należnego wraz z odsetkami za zwłokę?