Pytanie
Podatnik zwrócił się do dyrektora urzędu kontroli skarbowej z wnioskiem o udostępnienie, w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, "Wytycznych dla urzędów skarbowych i urzędów kontroli skarbowej dotyczących postępowania w sprawie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych".
W ocenie wnioskodawcy dokument ten (co do istnienia którego są doniesienia oficjalne) stanowi informację publiczną, ponieważ jest dokumentem urzędowym, służy realizacji przez organy administracyjne przewidzianych prawem działań. Odnosi się ponadto do zasad funkcjonowania władzy publicznej (wypełnia zatem przesłanki z art. 1, art. 3 ust. 1 pkt 2 i art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a ww. ustawy).
Organ kontroli skarbowej, w drodze decyzji, odmówił udostępnienia dokumentu argumentując, iż "wytyczne" stanowią tajemnicę skarbową. Po rozpatrzeniu odwołania, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej wydał decyzję, którą uchylił zaskarżoną decyzję i umorzył postępowanie I instancji. GIKS wypowiedział się, iż "wytyczne" nie dotyczą sfery faktów, lecz sfery zamierzeń. Stwierdził, iż nie są one informacją publiczną; udostępnienie wytycznych spowodować może osłabienie skuteczności mechanizmów kontroli, a w konsekwencji sprawić, że niemożliwe będzie osiągnięcie celów, do których powołane są organy kontroli skarbowej, tj. ochrona interesów i praw majątkowych skarbu państwa. Organ na poparcie swojego stanowiska powołał wyrok NSA o sygn. I OSK 89/09. Przytoczył z niego fragment, iż wniosek o udostępnienie informacji publicznej nie może dotyczyć przyszłych działań organu w sprawach indywidualnych.
Czy opisane wyżej rozstrzygnięcia są zgodne z prawem?
Czy istnieje realna szansa uzyskania korzystnego wyroku w razie zaskarżenia ww. decyzji do WSA w Warszawie?
Jeśli tak, na jakie naruszenia prawa należałoby położyć szczególny nacisk?