Pytanie
Spółka jako płatnik wpłacała w ciągu roku 2011 co miesiąc podatek (zryczałtowany od dochodów osiąganych na terytorium RP przez nierezydentów). W wyniku stosowania błędnych kursów do przeliczenia kwot podatku okazało się, że kwota podatku pobranego przez płatnika i wpłacona do urzędu skarbowego jest wyższa od należnej. Płatnik w deklaracji rocznej CIT-Z wykazał więc podatek należny w kwocie niższej niż wynikała z wpłaconych w ciągu roku kwot podatku. W związku z tym wystąpiła nadpłata, gdyż podatek należny jest wyższy niż wynikający ze złożonej deklaracji.
Czy płatnik ma prawo czy obowiązek złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty?
Czy urząd skarbowy może wzywać podatnika do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty?