Czy PINB jest organem kompetentnym w sprawach dotyczących obiektu w postaci śmietnika kontenerowego na kółkach, który zmienia swoje położenie?
Śmietnik kontenerowy na kółkach przywołany w pytaniu, należy do kategorii tymczasowych obiektów budowlanych, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) – dalej pr. bud. Zgodnie z tym przepisem, jedną z kategorii tymczasowych obiektów budowlanych są obiekty budowlane niepołączone trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. Przywołana wyżej lista nie stanowi katalogu zamkniętego a jest jedynie ułatwieniem zakwalifikowania określonego obiektu do kategorii tymczasowych obiektów budowlanych w sytuacji, gdy obiekt ten posiada cechy tożsame lub znacznie zbliżone do jednego z wymienionych w tym przepisie. Jeżeli więc do kategorii tymczasowych obiektów budowlanych należą barakowozy i obiekty kontenerowe, zasadnym wydaje się zaliczenie do tej samej kategorii śmietnika kontenerowego na kółkach, o którym mowa w pytaniu. Powyższe potwierdza aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych, zgodnie z którym do kategorii tej zaliczyć należy m.in. przyczepę kempingową o cechach analogicznych do barakowozu [zob.: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 8 lutego 2011 r., II SA/Bk 732/10, LEX nr 736475] oraz ruchomy kiosk przesuwany i przemieszczany na kołach z miejsca na miejsce [zob.: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 14 marca 2006 r., II SA/Bk 1001/05, LEX nr 307933].
W konsekwencji powyższego, przepisy pr. bud. znajdą zastosowanie do opisanego w pytaniu śmietnika kontenerowego na kółkach będącego tymczasowym obiektem budowlanym, a powiatowy inspektor nadzoru budowlanego jest organem kompetentnym w sprawach dotyczących takiego obiektu, w zakresie określonym dla nadzoru budowlanego w pr. bud.

Dorota Dorska