W trakcie postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej wydane zostało postanowienie o obowiązku sporządzeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, na które służy zażalenie. Strona wniosła zażalenie do SKO.
Czy w chwili obecnej można zawiesić postępowanie do momentu złożenia raportu, czy dopiero po wydanym wyroku SKO?
W przedmiotowym przypadku można zawiesić postępowanie albo w chwili obecnej, albo po orzeczeniu SKO. Tym niemniej, ze względu na to, że ustawa określa moment podjęcia na nowo postępowania, z zawieszeniem postępowania lepiej poczekać do orzeczenia SKO, kiedy będzie pewne, że raport zostanie sporządzony.
Możliwość zawieszenia postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, przewiduje art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) - dalej u.o.o.ś. Zgodnie z art. 63 ust. 5 u.o.o.ś., postępowanie zawiesza się w przypadku wydania postanowienia w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Ustawa co prawda nie wskazuje, że musi to być postanowienie prawomocne, ale jednocześnie określa moment, do którego postępowanie powinno być zawieszone – tj. moment przedłożenia raportu o oddziaływania na środowisko. Dlatego też należy mieć pewność, że sporządzenie raportu będzie wymagane.

Ewa Florkiewicz