Pytanie
1. Czy organ może zmienić decyzję zezwalającą na usuniecie drzewa, w której naliczono, na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – dalej u.o.p., opłatę za jego usunięcie oraz nałożono obowiązek wykonania nasadzenia zastępczego, a zmiana ma polegać na zmianie terminu usunięcia tego drzewa, jeżeli wnioskodawca zwrócił się o ww. zmianę po upływie terminu jego usunięcia?
2. Czy Organ może zmienić decyzję zezwalająca na usuniecie drzewa, w której nie naliczono, na podstawie u.o.p., opłaty za jego usunięcie oraz nie nałożono obowiązku wykonania nasadzenia zastępczego, a zmiana ma polegać na zmianie terminu usunięcia tego drzewa, jeżeli wnioskodawca zwrócił się o ww. zmianę po upływie terminu jego usunięcia?
3. Czy jeżeli wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa zostało uzgodnione z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, następnie decyzja została wygaszona i strona ponownie zwróciła się o wydanie zezwolenia na to samo drzewo, to czy wydanie zezwolenia na usunięcie ww. drzewa wymaga ponownego uzgodnienia z ww. organem ochrony przyrody?
4. Czy możliwa jest zmiana decyzji polegająca na zmianie miejsca do wykonania nasadzeń, jeżeli w decyzji zezwalającej na usunięcie drzew została określona nieruchomość, na której mają być wykonane nasadzenia zastępcze w zamian za ich usunięcie, a strona wykonała ww. nasadzenia na innej działce ewidencyjnej, a następnie poinformowała o tym po upływie określonego w decyzji terminu na wykonanie tych nasadzeń, po czym zwróciła się z wnioskiem o zmianę decyzji w zakresie miejsca do nasadzeń?