Pytanie
Zakład zamierza kupić wyparkę ścieków. Będą tam odzyskiwane pochodzące z procesu produkcji emulsje i z utrzymania budynku - wodne ciecze myjące. Destylat będzie używany jako woda chłodnicza, kondensat - sprzedaż do firm specjalistycznych. Emitor będzie odprowadzał parę wodną z oparami emulsji.
Czy potrzebne będzie pozwolenie na odzysk odpadów?
Czy potrzebne będzie pozwolenie na emisję gazów do powietrza?
Odpowiedź
odpowiedzi udzielono: 27 stycznia 2012 r.
Pytanie zawiera zbyt mało informacji o prowadzonym procesie, aby można było udzielić wyczerpującej odpowiedzi. Jeżeli prowadzony będzie w instalacji odzysk odpadów z pewnością wymagane będzie, zgodnie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243), zezwolenie na odzysk odpadów. O tym czy wymagane będzie pozwolenie emisyjne zadecyduje analiza zapisów dwóch rozporządzeń Ministra Środowiska, ale do tego niezbędne są bardziej szczegółowe informacje o rodzaju wentylacji, emitorów, emitowanych substancjach itp.
Analizie należy poddać zapisy:
  • rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 130, poz. 880),
  • rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. Nr 130, poz. 881).
Marek Wojciech Gall