Pytanie
Spółka, jako instytucja szkoleniowa, prowadzi szkolenia na rzecz osób bezrobotnych w ramach PO KL i w związku z tym będzie dokonywać wypłat stypendiów szkoleniowych w wysokości nie większej niż 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia oraz stypendiów stażowych w kwocie 1.500 zł miesięcznie. Beneficjenci tychże wypłat zostają zgłoszeni do ubezpieczenia społecznego z kodem 09 20 00. Składki ubezpieczenia emerytalnego i rentowego obciążają w całości płatnika.
Czy od wyżej wymienionych świadczeń należy odprowadzać składki na ubezpieczenie wypadkowe oraz FP i FGŚP? Czy wypłacone kwoty należy wykazywać w PIT-8C?