Pytanie
Czy podpisana umowa o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy z pracownikiem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę (na czas określony lub na czas nieokreślony) zawierająca następujący zapis "Pracownik zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Pracodawcy o podjęciu dodatkowej działalności oraz dodatkowego zatrudnienia i ich charakterze, bez względu na podstawę prawną podjętej działalności, czy zatrudnienia." powoduje, iż pracownik podejmując działalność gospodarczą lub zatrudnienie w jakiejkolwiek formie (umowa cywilnoprawna lub umowa w ramach kodeksu pracy) ciężko narusza obowiązki pracownicze i może być podstawą do zwolnienia dyscyplinarnego?
Czy zakaz obowiązuje w przypadku, gdy pracodawca zwolnił pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia?