Pytanie
Proszę o opinię prawną w sprawie poprawności interpelacji zapisu zawartego w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2012 (Dz. U. Nr 288, poz. 1693 z późn. zm.) – dalej r.s.p.c.o., pn. algorytm podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2012, a odnoszącego się do wagi p2 i wychowanków młodzieżowego ośrodka wychowawczego.
Czy prawidłowe jest takie rozumienie przedmiotowego zapisu, że obecnie wszyscy wychowankowie MOW powinni być przyporządkowani i wykazani w wadze p2 bez konieczności posiadania orzeczenia o zagrożeniu niedostosowaniem społecznym?