Pytanie
Spółka udzieliła mi stałego pełnomocnictwa do reprezentowania spółki, a w szczególności do podpisywania wszelkich pism, deklaracji, udzielania wyjaśnień, podpisywania zgłoszeń aktualizacyjnych, a także do występowania z wnioskami w imieniu spółki. Pełnomocnictwo zostało złożone i opłacone kilka miesięcy temu. W chwili obecnej chcemy uzyskać z urzędu skarbowego kserokopię wszelkich dokumentów, jakie są w urzędzie, związanych z czynnościami sprawdzającymi, które urząd przeprowadził w związku z przedłożoną przez nas deklaracją VAT-7 i wykazanym w niej zwrotem nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Urząd żąda nowego pełnomocnictwa i dołączenia jego do akt sprawy prowadzonego postępowania "w sprawie wydania kserokopii dokumentów".
Czy ma do tego prawo?
Czy rzeczywiście urząd musiał wszczynać nowe postępowanie z wszelkimi jego konsekwencjami w celu wydania kserokopii kilku dokumentów będących w posiadaniu urzędu i to dokumentów, których autorem jest spółka (a konkretnie ja jako pełnomocnik spółki)?
Czy jest to może przejaw nieuzasadnionej biurokracji urzędników i braku poszanowania publicznych pieniędzy?