Pytanie
Organ podatkowy określił w decyzji nową wartość środków trwałych. W decyzji przyjął 20% stawkę amortyzacyjną. W poprzednim okresie podatnik stosował stawkę 40%, do której miał i ma prawo. Podatnik złożył w związku z tym korektę zeznania podatkowego za okres objęty decyzją. Jednak organ podatkowy nie przyjął korekty uznając, że skoro stawka 20% nie była kwestionowana w postępowaniu podatkowym, to jest obowiązująca za rok objęty postępowaniem i obowiązuje w latach następnych. Organ podatkowy w związku ze złożeniem korekty zeznań za lata następne 2009-2011 wezwał do dokonania korekt przy uwzględnieniu stawki amortyzacyjnej 20% ustalonej w decyzji za 2008 r. zamiast zastosowanej 40%.
Czy organ podatkowy ma rację?
Czy podatnik ma jednak w tym przypadku prawo do korekt za lata 2008-2011 z uwzględnieniem stawki 40%?