Pytanie
Nauczyciel akademicki (bez przygotowania pedagogicznego) na podstawie art. 9a ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela - dalej KN, został zatrudniony w zespole szkół na stanowisku nauczyciela przedmiotów zawodowych budowlanych w dniu 1 września 2010 r. uzyskując jednocześnie stopień nauczyciela kontraktowego.
1) nauczyciel ten posiada kwalifikacje – udokumentowane: dyplomem ukończenia politechniki na wydziale budownictwa i inżynierii sanitarnej - studia na kierunku budownictwo w zakresie inżynierii sanitarnej, tytuł mgr inż. - potwierdzone dyplomem ukończenia uniwersytetu, wydział mechaniczny – w zakresie nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn, tytuł naukowy doktor,
2) przedstawił zaświadczenie z uniwersytetu, że w dniu nawiązania stosunku pracy w zespole szkół posiadał co najmniej 3 letni okres pracy w szkole wyższej. W maju 2012 r. nauczyciel otrzymał świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego pedagogicznego dla nauczycieli czynnych zawodowo i uzyskał przygotowanie pedagogiczne. Z dniem 1 września 2012 r. rozpoczął staż na nauczyciela mianowanego, który trwał 1 rok i 9 miesięcy. W sesji letniej 2014 r. nauczyciel złożył dokumentację na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, w której brak jest aktu awansu nauczyciela kontraktowego. Dyrektor tego nauczyciela przedłożył zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie go w 2010 r., jako nauczyciela kontraktowego (art. 9a ust. 3 KN), ponieważ nie wydano wówczas aktu awansu kontraktowego.
Czy w tej sytuacji organ prowadzący może dopuścić tego nauczyciela do kolejnego awansu na stopień nauczyciela mianowanego, czy też nauczyciel powinien zgłosić się do obecnego dyrektora o wydanie aktu awansu nauczyciela kontraktowego i wówczas w sesji zimowej przystąpić do awansu?