Pytanie
W dniu 14 grudnia 2010 r. została wydana decyzja przyznająca świadczenie pielęgnacyjne córce na matkę posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z dnia 3 grudnia 2010 r. na stałe, data ustalenia stopnia listopad 2010 r., orzeczenie wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. W dniu 17 stycznia 2012 r. do tutejszego ośrodka wpłynęło postanowienie Powiatowego Zespołu o wznowieniu postępowania w sprawie orzeczenia o niepełnosprawności z dnia 3 grudnia 2012 r. w związku z kontrolą Wojewódzkiego Zespołu. W związku z tym ośrodek wstrzymał wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2012 r. W dniu 1 marca 2013 r. otrzymaliśmy orzeczenie o niepełnosprawności z dnia 8 lutego 2012 r. Wojewódzkiego Zespołu, który uchylił w całości orzeczenie z dnia 3 grudnia 2012 r. i przyznał jej umiarkowany stopień od lutego 2012 r. Po tej informacji ośrodek na podstawie art. 145 § 1 pkt 8 k.p.a. wznowił postępowanie z urzędu w sprawie decyzji przyznającej świadczenie pielęgnacyjne a następnie dnia 31 marca 2012 r. wydał decyzję uchylającą decyzję przyznającą świadczenie pielęgnacyjne i odmówił przyznania prawa do świadczeń od dnia 1 listopada 2010 r. do bezterminowo. Wnioskodawca odwołał się do kolegium od decyzji, w dniu 26 czerwca 2012 r., kolegium utrzymało decyzję ośrodka w mocy. W dniu 4 maja 2012 r. ośrodek wszczął postępowanie w sprawie uznania świadczeń za nienależnie pobrane, w odpowiedzi na wszczęcie postępowania wnioskodawca złożył wniosek o zawieszenie postępowania do momentu wyjaśnienia sprawy, gdyż matka wnioskodawcy złożyła w Wojewódzkim Zespole wniosek o stwierdzenie nieważności ostatecznego orzeczenia z dnia 8 lutego 2012 r. Ośrodek wydał w dniu 22 maja 2012 r. zawiadomienie o zawieszeniu postępowania. W dniu 15 kwietnia 2014 r. Wojewódzki Zespół wydał decyzję stwierdzającą nieważność orzeczenia z dnia 8 lutego 2012 r.
Jak powinna wyglądać teraz procedura administracyjna sprawy zgodnie ze zmianami przepisów ustawy i w związku z wejściem w życie ustawy o zasiłkach dla opiekunów?