Pytanie
Zakupiliśmy środek trwały – samochód do dystrybucji (chłodnia) ze środków własnych 30% i z pożyczki otrzymanej z BGŻ Leasing Sp. z o.o. w 70%. Sprzedający dostał pełną zapłatę za samochód. Pożyczka udzielona jest na 5 lat i zabezpieczona jest sądowym zastawem rejestrowym na samochodzie. Spłata pożyczki następuje terminowo w ustalonych ratach miesięcznych wraz z odsetkami, na które otrzymujemy fakturę ze stawką zwolnioną. Na dzień 31 grudnia 2012 r. pozostała kwota niespłacona w wysokości 116.000 zł. Po przyjęciu środka trwałego do ewidencji dokonujemy odpisów amortyzacyjnych.
Czy w części niespłaconej pożyczki do BGŻ Leasing Sp. z o.o., mają zastosowanie przepisy dotyczące "zatorów płatniczych"?
Czy należy korygować odpisy amortyzacyjne?