Czy na wykonanie przejścia linii kablowej pod dnem rowu i nad rowem melioracyjnym oraz na wykonanie przepustu na rowie melioracyjnym potrzebne jest pozwolenie wodnoprawne?
Przejście linii kablowej pod dnem rowu i nad rowem melioracyjnym nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
Wykonanie przepustu na rowie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.) - dalej pr. wod., w związku z art. 9 ust. 2 pkt 2 pr. wod.
W myśl przepisu art. 9 ust. 2 pkt 1 lit. b pr. wod., przepisy pr. wod. dotyczące urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do prowadzonych przez wody powierzchniowe oraz przez wały przeciwpowodziowe m.in. linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń. To co płynie rowem pr. wod. nie zalicza do wód powierzchniowych, gdyż rowów nie wymienia w art. 5 ust. 3 pkt 1 lit. a pr. wod., w którym do śródlądowych wód płynących zalicza wody w ciekach naturalnych, kanałach oraz w źródłach, z których cieki biorą początek.
Wykonanie przepustu na rowie stanowi przebudowę rowu, czyli urządzenia wodnego, a stosownie do przepisu art. 9 ust. 2 pkt 2 pr. wod., przepisy pr. wod. dotyczące wykonania urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio m.in. do przebudowy tych urządzeń.Lucyna Osuch Chacińska