Każda z działek ma innego właściciela. Drenaż rozsączający (wspólny) zostanie wykonany tylko na jednej działce, natomiast zbiorniki oczyszczalni będą dwa (po jednym na każdą nieruchomość).

Czy budowa takiej oczyszczalni ścieków wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego?

Czy są potrzebne dodatkowe pozwolenia, uzgodnienia lub opinie, wynikające z odrębnych przepisów (np. ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków)?

Odpowiedź:
Obecnie obowiązujące przepisy dopuszczają zgłoszenie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków dla dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych, zlokalizowanych na odrębnych nieruchomościach.

Pozwolenie wodnoprawne oraz opinia właściwego terenowo inspektora ochrony środowiska na gromadzenie, oczyszczanie i wprowadzanie ścieków do gruntu nie jest konieczna w sytuacji, gdy inwestor zamierza odprowadzać ścieki w ilości mniejszej niż 5 m3 na dobę na terenie swojej działki.

Do zgłoszenia należy dodatkowo dołączyć:
1) stanowisko właściciela sieci kanalizacji sanitarnej dotyczące braku możliwości przyłączenia obu nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej.
2) oświadczenie o wydajności urządzenia oraz przewidywanej ilości ścieków wprowadzanych do gruntu w ciągu doby (stosowne obliczenia).
3) dokumentację geologiczną wskazującą, że miejsce wprowadzania ścieków do gruntu oddzielone jest warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych (np. sondowanie hydrologiczne, ekspertyza geologiczna)
4) dokumenty świadczące o tym, że przedmiotowa oczyszczalnia redukuje pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) ścieków dopływających, co najmniej 20%, a zawartość zawiesin ogólnych co najmniej 50%. (np. atesty lub certyfikaty)
Należy również pamiętać, że na szkicu zagospodarowania terenu należy nanieść odległości, o których mowa w przepisach szczególnych np. § 31, 36, 37 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422) - dalej r.w.t. Natomiast sama inwestycja winna być zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (o ile obowiązuje na danym terenie).

Uzasadnienie:
W niniejszej sprawie przyjąłem, że oczyszczone ścieki będą wprowadzane do gruntu z gospodarstw zlokalizowanych poza aglomeracją.

Postępowanie zgłoszeniowe zostało uregulowane w art. 29 oraz art. 30 ustawy z 7.07.1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290). Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 3 pr. bud. z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, została zwolniona budowa [indywidualnej] przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności 7,50 m3 na dobę. Ustawodawca w normach prawa budowlanego nie określił legalnej definicji indywidualnej przydomowej oczyszczalni ścieków, niemniej określenie „przydomowy" odnosi się do budynku mieszkalnego, bez rozróżnienia, czy są to budynki mieszkalne jednorodzinne, czy też wielorodzinne i bez względu na ilość tych budynków, pod warunkiem jednak, że będą możliwe do spełnienia wymagania dotyczące maksymalnej jej wydajności.
Warunkiem uznania za indywidualną przydomową oczyszczalnię ścieków jest nie tylko określona w tym przepisie maksymalna wydajność (do 7,50 m3 na dobę), ale i jej charakter określony jako przydomowy", tj. znajdujący się w pobliżu indywidualnego domu (miejsca) przeznaczonego do zamieszkiwania osób (por. A. Kosicki w: Prawo budowlane – Komentarz, LEX, 2014).
Stanowisko, że określenie "przydomowy" może odnosić się do kilku budynków, koresponduje z nowelą pr. bud. z 20.02.2015 r. (Dz.U. z 2015, poz. 443), mocą której zmieniono art. 29 ust. 1 pkt 3 pr. bud. poprzez wykreślenie słowa „indywidualnej”.

Przepisy § 26 ust. 3 r.w.t. oraz art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. 10 ust. 2a ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250) wskazują, że do czasu powstania sieci kanalizacyjnej właściciel nieruchomości musi zapewnić dla swojej nieruchomości zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków. Natomiast w sytuacji, gdy istnieje sieć kanalizacyjna, do której można podłączyć daną nieruchomość, to właściciel posesji jest obowiązany przyłączyć działkę lub bezpośrednio budynek do tej sieci, chyba, że wyposażył nieruchomość w przydomową oczyszczalnię ścieków, zanim powstała możliwość podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. Jeżeli ilość ścieków jest większa od 5 m3, to ich gromadzenie lub oczyszczanie wymaga pozytywnej opinii właściwego terenowo inspektora ochrony środowiska. Natomiast stosownie do art. 36 ust. 3 pkt 4 w zw. z art. 37 i 122 ustawy z 18.07.2001 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1121), pozwolenia wodnoprawnego nie wymaga wprowadzanie do ziemi oczyszczonych ścieków, jeżeli ich łączna ilość jest większa niż 5 m3 na dobę.

Obowiązek przedłożenia dokumentacji potwierdzającej, że miejsce wprowadzania ścieków oddzielone jest warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych (np. sondowanie hydrologiczne, ekspertyza geologiczna) wynika z § 13 ust. 5 rozporządzenia Ministra Środowiska z 18.11.2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1800) – dalej r.s.s. W praktyce organów przyjmuje się, że dokumentacja obrazująca wyżej opisaną kwestię, winna zostać sporządzona przez osobę posiadającą kategorię uprawnień – kwalifikacja w przedziale od IV od VII (art. 50 ust. 2 pkt 4-7 ustawy z 9.06.2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2016 r. poz. 1131).
Dodatkowo należy przedłożyć dokumentację świadczącą o tym, że przedmiotowa oczyszczalnia redukuje pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) ścieków dopływających, co najmniej 20%, a zawartość zawiesin ogólnych co najmniej 50%. Ma ona potwierdzać, że ścieki, przetwarzane przez tą oczyszczalnię, odpowiadają wymaganiom dla oczyszczalni o RLM od 2000 do 9999, określonym w załączniku nr 2 r.s.s. Powyższa kwestia może być udokumentowana przez atesty lub certyfikaty świadczące o spełnieniu przez oczyszczalnię ścieków norm krajowych w tej mierze.

Radosław Chojnicki, autor współpracuje z publikacją Serwis Budowlany
Odpowiedzi udzielono 29.06.2017 r.
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Budowlany
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów