Pytanie
Spółka z o.o. (sp. A) chce się połączyć z inną spółką z o.o. (sp. B), w której posiada 100% udziałów, poprzez przejęcie jej całego majątku. Rozliczenie połączenia ma być dokonane na dzień połączenia wg metody nabycia. Przy tej metodzie poszczególne pozycje aktywów i pasywów spółki przejmującej (A), ustalone wg wartości księgowej, należy zsumować z odpowiednimi pozycjami aktywów i pasywów spółki przejętej (B), wg ich wartości godziwej, ustalonej na dzień połączenia. Przy metodzie nabycia spółka przejmowana (B), na dzień połączenia, ma obowiązek zamknąć księgi rachunkowe i sporządzić sprawozdanie finansowe.
Czy powyższe oznacza, że na dzień połączenia, spółka przejmowana (B) ma dokonać w swoich księgach wyceny aktywów i pasywów wg wartości godziwej i w oparciu o te księgi sporządzić sprawozdanie finansowe?
Czy jednak taka wycena wg wartości godziwej ma być dokonana poza księgami i ma służyć jedynie ustaleniu wartości aktywów i pasywów spółki przejętej wg wartości godziwej, w celu dodania ich do poszczególnych pozycji aktywów i pasywów spółki przejmującej (A), a aktywa i pasywa spółki przejmowanej (B) są wyceniane w jej księgach wg zasad dotychczasowych, tj. wg zasad wynikających z art. 28 ustawy o rachunkowości?