Pytanie
Po wydaniu i doręczeniu przez UKS decyzji za 2007 i 2008 r. podatnik w lipcu ubiegłego roku dokonał wpłaty całości zaległości podatkowej wraz z odsetkami. Po ok. 3 miesiącach podatnikowi ogłoszone zostały zarzuty z KKS, które postawiono w związku ze stwierdzonymi w wydanych decyzjach nieprawidłowościami. Wszczęte postępowanie z KKS następnie zawieszono z uwagi na toczące się postępowanie odwoławcze od decyzji UKS. Poinformowano też podatnika, że owo wszczęcie postępowania karnego skarbowego powoduje zawieszenie biegu terminu przedawnienia.
Czy to stanowisko organu podatkowego jest zasadne?
Czy można zawiesić bieg terminu przedawnienia zobowiązania, które wcześniej wygasło poprzez zapłatę?
Czy wszczęte (obecnie zawieszone) postępowanie karne skarbowe będzie mogło wywrzeć w przyszłości skutek w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia, jeśli wskutek prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego zaskarżone decyzje zostaną uchylone, a wpłacona kwota podatków stanie się nadpłatą?