Pytanie:
Czy podmiot może wykorzystywać wodę ze zbiornika przeciwpożarowego do podlewania zieleni?

Czy takie działanie wymagałoby uzyskania pozwolenia, jeśli przypadkowo podlewana byłaby również roślinność z sąsiedniej działki?

Odpowiedź:
Naruszenie prawa własności sąsiada poprzez przypadkowe podlanie roślinności na jego działce może być regulowane wyłącznie w postępowaniu cywilnoprawnym.

Potrzeba uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wody zgromadzonej w zbiorniku przeciwpożarowym zależy od konstrukcji tego zbiornika.

Jeżeli jest to zbiornik szczelny, to nie jest on urządzeniem wodnym i wówczas zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z 18.07.2001 r. – Prawo wodne – dalej pr. wod., do korzystania z wód zgromadzonych w takim zbiorniku przepisy pr. wod. nie mają zastosowania. Nie ma zatem przeszkód w wykorzystywaniu wody zgromadzonej w takim zbiorniku do podlewania zieleni bez pozwolenia wodnoprawnego.

Gdyby przedmiotowy zbiornik nie był szczelny, to byłby urządzeniem wodnym – stawem, w którym gromadzone są nie tylko wody opadowe i roztopowe, ale również wody podziemne. Podlewanie roślinności prowadzone jest co do zasady w okresie bezdeszczowym, i wówczas pobieranie wód z nieszczelnego zbiornika stanowiłoby pobieranie również wód podziemnych. Ustawa nie reguluje pobierania wody ze stawu, ale w sytuacji pobierania tej wody za pomocą specjalnych urządzeń technicznych (np. pompy) pełni on rolę ujęcia wody. Gdyby ilość pobieranej wody przekraczała 5 m3/dobę, to taki pobór wymagałby uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, bowiem nie byłby zwykłym korzystaniem z wód ani jako szczególne korzystanie z wód nie byłby zwolniony z tego obowiązku, gdyż zgodnie z art. 124 pkt 8 pr. wod. zwolnienie dotyczy tylko poboru wody do 5 m3/dobę.

Lucyna Osuch-Chacińska
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Prawo Ochrony Środowiska
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów