Pytanie
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej poinformował tutejszy Ośrodek, iż w sprawie wniosku strony z dnia 11 lipca 2005 r. zachodzi koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w okresie od 1 września 2005 r. do 26 października 2005 r. oraz od 1 stycznia 2006 r. do 31 sierpnia 2006 r. W związku z czym tutejszy Ośrodek winien wydać decyzję w sprawie wniosku strony za okres od 27 października 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. Z akt sprawy wynika, iż mąż wnioskodawczyni zakończył pracę na terenie Irlandii w dniu 26 października 2005 r. W związku z czym dochód uzyskiwany za granicą to dochód utracony.
Czy rozpatrując ten wniosek w 2014 r. należy wziąć pod uwagę ustawę o świadczeniach rodzinnych oraz rozporządzenia dotyczące świadczeń rodzinnych obowiązującą w 2005 r.?
§ 17 Rozporządzenia Ministra Polityki z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne Dz. U. z 2005 r. Nr 105, poz. 881 z późn. zm., stanowi: (na podstawie tego paragrafu rozpatrując wniosek, prawo do zasiłku rodzinnego winno przyznać się od października 2005 r.? - innych dochodów rodzina nie posiada) z kolei art. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów stanowi: "Sprawy o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, do których prawo powstało przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, podlegają rozpatrzeniu na zasadach i w trybie określonych w przepisach dotychczasowych" - wówczas to na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy o świadczeniach rodzinnych prawo do świadczenia przysługiwać będzie od miesiąca listopada 2005 r.