Pytanie
W szpitalu wprowadzono aneks do regulaminu wynagradzania po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi w dniu 23 stycznia 2013 r.
Czy można wprowadzić regulamin po upływie 2 tygodni od daty ogłoszenia na tablicy ogłoszeń, ale z mocą obowiązującą od dnia podpisania aneksu lub od 1stycznia 2013 r.?
Aneksem tym są wprowadzone zmiany dotyczące wypłaty nagród jubileuszowych za 45 i 50 lat pracy. Pracownik nabył prawa do nagrody jubileuszowej 24 stycznia 2013 r.
Czy jeśli regulaminu nie wejdzie w życie z datą wsteczną, to czy istnieje możliwość wypłaty nagrody jubileuszowej na podstawie precedensu?