Pytanie
Czy można rozliczać łącznie dochód z tytułu objęcia udziałów za wkład niepieniężny i stratę na umorzeniu tych udziałów w obrębie jednego roku podatkowego?
Udziałowiec nabył udziały o wartośćci znacznie przewyższającej ich wartość (know-how), z tego tytułu powstał dochód, który należy zadeklarować i rozliczyć w PIT-38. W tym samym roku podatkowym nastąpi odpatne umorzenie jego udziałów, cena wykupu tych udziałów stanowiłaby niewielką wartość w porównaniu do ich wartości nominalnej (np.1%). Umorzenie spowodowane jest zawyżoną wyceną tych udziałów.
Czy wynik na obu transakcjach można roliczać łącznie w zeznaniu rocznym, czy też dochód z objęcia udziałów będzie opodatkowany odrębnie, a strata na umorzeniu odrębnie?
Czy w przypadku, gdyby nie doszło do umorzenia, ale nastąpiłaby sprzedaż udziałów innemu udziałowcowi, skutki podatkowe byłyby inne?
Czy jest może jakiś sposób na to, aby uniknąć podatku dochodowego od zawyżonej wyceny udziałów objętych w zamian za wkład niepieniężny?