Pytanie
Spółka z o.o. mająca siedzibę w Polsce z uwagi na przekroczenie wymaganych ustawą o rachunkowości progów jest zobowiązana do badania sprawozdania finansowego, jednocześnie spółka ta posiada 3 spółki zależne (100% udziałów) w Rosji, na Ukrainie i w Chinach. Zarząd spółki matki podjął uchwałę, że nie sporządza się sprawozdania skonsolidowanego, ponieważ na podstawie art. 58 ustawy o rachunkowości istotność danych finansowych jednostek zależnych ustalono na poziomie 10%.
Jako wyznacznik istotności przyjęto wartość sumy bilansowej i przychodów danej jednostki do sumy bilansowej i przychodów całej grupy. Do momentu przekroczenia wyznaczonego poziomu istotności nie obejmuje się konsolidacją jednostek zależnych.
Czy postępowanie spółki matki i podjęta uchwała są zgodne z prawem?