Pytanie
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zawarła umowę najmu lokalu w centrum handlowym celem prowadzenia własnej działalności. Umowa najmu została zawarta na okres 7 lat. Najemca, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, poniosła wydatki na roboty budowlano-remontowe w obcym środku trwałym, przystosowując lokal do specyfiki swojej działalności. Ponadto do umowy najmu podpisano aneks, zgodnie z którym: najemcy na okres 13 miesięcy został zmniejszony czynsz z 2800 zł. do 1300 zł., po tym okresie czynsz powróci do normalnej wysokości; wszystkie trwałe nakłady poniesione przez najemcę w trakcie trwania umowy najmu, po jej zakończeniu pozostają własnością wynajmującego.
Czy w opisanym przypadku sumę wydatków na roboty budowlano-remontowe (pod datą ich zakończenia i przyjęcia do używania lokalu) należy ująć jako inwestycję w obcym środku trwałym, a następnie amortyzować?
Jak podatkowo ująć zmniejszenie czynszu lokalu przez okres 13 miesięcy?