Pytanie
W art. 12 ust. 4 ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 28, poz. 145) - dalej u.z.u.o, zarządzający składowiskiem został zobowiązany do wystąpienia z wnioskiem o zmianę pozwolenia na budowę w celu określenia wysokości i formy zabezpieczenia roszczeń.
Czy możliwa jest zmiana tego pozwolenia, które zdaniem osób tym się zajmujących zostało "skonsumowane" poprzez wydanie pozwolenia na użytkowanie składowiska?
Ich zdaniem nie jest już możliwa zmiana tego pozwolenia.