Pytanie
Posiadamy budynek w środkach trwałych, który chcemy przekwalifikować do inwestycji w nieruchomości ze względu na to, że obecnie nie jest wykorzystywany do działalności produkcyjnej; zamierzamy go wynajmować. Przy dokonywaniu przekwalifikowania do inwestycji w nieruchomości po cenach rynkowych wystąpi różnica, którą zaksięgujemy na pozostałe koszty lub przychody operacyjne. Różnica z tytułu wyceny nie będzie kosztem podatkowym.
Czy do celów podatku dochodowego od osób prawnych możemy amortyzować ten budynek?
Czy amortyzacja będzie kosztem uzyskania przychodu?
Czy samo przekwalifikowanie środka trwałego do inwestycji powoduje skutki w podatku dochodowym od osób prawnych?