Pytanie
Mąż posiadający miejsce zamieszkania w Polsce prowadzi działalność gospodarczą w Polsce. Żona posiada miejsce zamieszkania w Niemczech. Do końca 2010 r. istniała między małżonkami wspólność majątkowa. W 2009 r. zakupiony został na nazwisko żony samochód osobowy. W 2012 r. małżonek będzie wykorzystywał ww. samochód na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.
Czy mimo, iż nabycie nastąpiło na nazwisko żony, ale w trakcie trwania wspólności majątkowej - mąż może wprowadzić samochód do ewidencji środków trwałych i dokonywać odpisów amortyzacyjnych bez konieczności prowadzenia kilometrówki?
Czy konieczna jest umowa użyczenia?
Czy za wartość początkową należy przyjąć kwotę z umowy kupna, którą żona zapłaciła zbywcy?
Czy spełniony jest warunek konieczny do uznania samochodu za składnik majątku mówiący o WSPÓŁWŁASNOŚCI w opisanym przypadku (nabycie samochodu tylko na nazwisko żony w trakcie trwania wspólnoty małżeńskiej)?
Mąż nie widnieje w dowodzie rejestracyjnym.
W momencie podjęcia decyzji o wykorzystywaniu samochodu w działalności między małżonkami nie ma już wspólności majątkowej.