Czy kładkę wędkarską (nie ma trwałego połączenia z brzegiem jeziora) można traktować jako pomost w świetle przepisu art. 122 ust. 3 ustawy Prawo wodne?
Problem jest ważki, gdyż dotyczy kwestii konieczności uzyskania pozwolenia wodnoprawnego dla kładki wędkarskiej.
Zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) - dalej pr. wod. uzyskania pozwolenia wodnoprawnego wymaga wykonanie urządzeń wodnych. Urządzenia wodne zostały zdefiniowane w art. 9 ust. 1 pkt 19 pr. wod., zgodnie z którym są to "urządzenia służące kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystaniu z nich". W przepisie tym zawarto również przykładowe (o czym świadczy użycie sformułowania "w szczególności") wyliczenie obiektów, które zaliczane są do kategorii urządzeń wodnych. Jeśli więc dany obiekt nie został w tym wyliczeniu wymieniony, nie oznacza to, że nie jest zaliczany do urządzeń wodnych. Należy bowiem mieć na uwadze również aspekt funkcjonalny tej definicji - urządzeniem wodnym jest urządzenie służące korzystaniu z zasobów wodnych. Przy czym zgodnie z art. 31 ust. 1 pr. wod. "korzystanie z wód polega na ich używaniu na potrzeby ludności oraz gospodarki". Wędkowanie z pewnością więc powinno być zaliczane do korzystania z wód. Zaznaczyć również należy, że w art. 124 pr. wod. wymieniono katalog działań nie wymagających uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, w którym jednak nie zwolniono z obowiązku uzyskania tego pozwolenia budowy kładek wędkarskich.
Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że kładka wędkarska jest urządzeniem wodnym i jej wykonanie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Jastrzębski Maciej