Pytanie
W wyniku kontroli dokonanej przez NFZ została nałożona na SPZOZ kara umowna wraz z odsetkami za naruszenie warunków wykonywania umowy w latach 2011-2012. Kara wraz z odsetkami zostanie zapłacona przez SPZOZ w obowiązującym terminie. W związku z tym, że odpowiedzialność za powstanie nieprawidłowości skutkujących nałożeniem kary ponosi lekarz udzielający świadczeń w SPZOZ na podstawie umowy cywilno-prawnej, został on obciążony przez SPZOZ równowartością kary wraz z odsetkami. Będzie ona potrącana w ratach z bieżących płatności za wykonane usługi. Na powyższe rozwiązanie lekarz wyraził zgodę.
Czy w tej sytuacji zapłacona przez SPZOZ kara umowna i odsetki nie będą stanowić kosztów uzyskania przychodu zgodnie zart. 16 ust. 1 pkt 22 u.p.d.o.p.?
Czy wydatek ten poniesiony przez SPZOZ, a następnie zwrócony przez lekarza, można zakwalifikować jako poniesiony na cele statutowe, nie skutkujący koniecznością zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych?