Pytanie
Firma usługowa podpisała umowę ze spółką z o.o. na świadczenie usług spawania, w ramach której zobowiązała się do wykonania robót w ilości 1200 godzin technologicznych na miesiąc. Spółka zastrzegła w umowie, że w przypadku niewykonania ustalonej normy godzinowej, wykonawca robót zostanie obciążony karą umowną w wysokości 15% wartości netto faktury za dany miesiąc. Z powodu okresu urlopowego w miesiącu czerwcu i lipcu bieżącego roku wykonano usługę w ilości po 900 godzin technologicznych.
Czy kara umowna zapłacona przez firmę usługową za częściowe niewykonanie stanowi koszt uzyskania przychodu?