Pytanie
Na terenie jednego zakładu znajdują się dwie instalacje energetycznego spalania paliw, których suma nominalnych mocy cieplnych wynosi powyżej 1 MW (poniżej 5 MW). Każda z instalacji ma odrębny podmiot uprawniony do prowadzenia instalacji.
Który z prowadzących instalację jest obowiązany do zgłoszenia instalacji do organu ochrony środowiska w trybie art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - dalej p.o.ś.?
Czy w takim przypadku należy złożyć dwa odrębne zgłoszenia?