Czy istnieje możliwość wypożyczenia inwestorowi dokumentacji archiwalnej będącej w posiadaniu organu?
Jakie mogą być konsekwencje prawne takiego wypożyczenia, gdyby okazało się, że jest to prawnie niedopuszczalne?

Obowiązujące przepisy nie przewidują instytucji "wypożyczenia" inwestorowi dokumentacji archiwalnej będącej w posiadaniu organu.
Zgodnie z treścią art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) – dalej pr. bud. organ administracji architektoniczno-budowlanej prowadzi rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę oraz przechowuje zatwierdzone projekty budowlane, a także inne dokumenty objęte pozwoleniem na budowę, co najmniej przez okres istnienia obiektu budowlanego. Wzory rejestrów zostały określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie wzorów rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę oraz decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. Nr 23, poz. 135). Art. 38 ust. 2 pr. bud. kreuje bezpośrednio obowiązek organu administracji architektoniczno-budowlanej przechowywania określonej dokumentacji. Z drugiej strony obowiązujące przepisy nie przewidują instytucji "wypożyczenia" inwestorowi dokumentacji archiwalnej będącej w posiadaniu organu. "Wypożyczenie" uniemożliwia co najmniej czasowe przechowywanie dokumentów, a zatem wiąże się z naruszeniem art. 38 ust. 2 pr. bud. Nie ma natomiast przeszkód, aby inwestor, będący stroną postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę, miał wgląd do dokumentów znajdujących się w posiadaniu organu i dokonywał kopii tych dokumentów. Należy jednak podkreślić, że organ administracji architektoniczno-budowlanej nie jest obowiązany do ponoszenia kosztów związanych ze sporządzeniem kopii dokumentacji [por. wyrok WSA w Poznaniu z dnia 29 listopada 2007 r., IV SA/Po 656/07, LEX nr 368417]. Jeżeli z kolei toczy się inne postępowanie administracyjne, dokumenty przechowywane przez organ administracji architektoniczno-budowlanej mogą być w takim postępowaniu dowodami na okoliczności z nich wynikające. Jeżeli doszłoby do naruszenia art. 38 ust. 2 pr. bud. w związku z "wypożyczeniem" inwestorowi dokumentacji archiwalnej, pracownik, który się takiego czynu dopuścił powinien zostać pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej. Nie można również wykluczyć odpowiedzialności za szkodę na podstawie art. 417 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), o ile powstaną przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej.

Łukasz Smaga