Pytanie
Spółka z o.o., która utraciła status zakładu pracy chronionej w 2011 r., ale zachowuje fundusz rehabilitacji na podstawie art. 33 ust. 7b u.r.o.n. zamierza wnieść aportem środki trwałe, w tym nieruchomości, sfinansowane w całości lub części ze środków ZFRON do nowopowstałej spółki jawnej. Niektóre środki trwałe są w całości zamortyzowane.
Pytanie dotyczy powstania konieczności zwrotu niezamortyzowanej części środków trwałych wniesionych aportem do nowej firmy w świetle dwóch artykułów u.r.o.n.:
1) art. 33 ust. 2 pkt 5 - na ZFRON
2) art. 33 ust. 7 i 7a - do PFRON.
Czy w sytuacji, gdy nie ma środków pieniężnych pochodzących ze zbycia środków trwałych, a są jedynie ekwiwalentne udziały, może być mowa o zwrocie jakiś kwot na ZFRON lub wpłacie do PFRON?
Udziały otrzymane za aport zostaną w przyszłym roku sprzedane.