Kontrola organów nadzoru budowlanego ma dotyczyć sprawdzenia stanu technicznego budynku w użytkowaniu (kontrola z urzędu) ze szczególnym zwróceniem uwagi na wewnętrzne instalacje gazowe (chodzi o budynki wielorodzinne) oraz znajdujące się w budynkach butle gazowe na propan butan 11 kg, na które nie ma konieczności uzyskiwania jakichkolwiek zezwoleń administracyjnych. W § 157 ust. 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422) wskazany jest zakaz użytkowania w jednym budynku gazu ziemnego i gazu z butli, ale to dotyczy projektowania budynków nowych.

Czy mamy do czynienia z naruszeniem przepisów ppoż. w budynku?

Odpowiedź:

Zgodnie z przepisem art. 81c ust. 2 ustawy z 7.07.1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290) - dalej pr. bud., organy nadzoru budowlanego, w razie powstania uzasadnionych wątpliwości co do jakości wyrobów budowlanych lub robót budowlanych, a także stanu technicznego obiektu budowlanego, mogą nałożyć, w drodze postanowienia, na osoby, o których mowa w ust. 1, obowiązek dostarczenia w określonym terminie odpowiednich ocen technicznych lub ekspertyz. Koszty ocen i ekspertyz ponosi osoba zobowiązana do ich dostarczenia.

Przepis § 47 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16.08.1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. z 1999 r. poz. 836) - dalej r.w.t.u.b., stanowi, że stan technicznej sprawności instalacji gazowej w budynku powinien być kontrolowany równocześnie z kontrolą stanu technicznego przewodów i kanałów wentylacyjnych oraz spalinowych. Równocześnie przepisy § 48 r.w.t.u.b. stanowią, że instalacja gazowa zasilana gazem płynnym, w której długość nieelastycznego przewodu z rury stalowej przekracza 2 m, powinna być, po jej wymianie lub remoncie, poddana głównej próbie szczelności, o której mowa w § 44 r.w.t.u.b. Instalacja gazowa zasilana z butli gazowej, w której długość przewodu nieelastycznego z rury stalowej nie przekracza 2 m, powinna być, po jej wymianie lub remoncie, poddana sprawdzeniu szczelności pod ciśnieniem roboczym gazu.
Sprawdzenie, o którym mowa w ust. 2, powinno być wykonywane niezwłocznie po każdej wymianie butli gazowej oraz po wymianie przewodu, o którym mowa w § 49 r.w.t.u.b. Sprawdzenie szczelności przy wymianie butli gazowej przeprowadza użytkownik instalacji, zgodnie z instrukcją otrzymaną od rozprowadzającego butle, lub przedstawiciel dostawcy gazu, w przypadku gdy z użytkownikiem lokalu została zawarta umowa o dostarczanie gazu w butlach.

Upoważniony pracownik organu nadzoru budowlanego, dysponujący detektorem stwierdza nieszczelność (bo obsługa certyfikowanego detektora nie wymaga dodatkowych kwalifikacji), a jednocześnie żąda od zarządcy budynku protokołów badań i sprawdzeń, o których mowa wyżej, w tym instrukcji użytkowania butli, dostarczonej przez dostawcę. Dokumenty te będą stanowić dowody w postępowaniu organu nadzoru budowlanego.

W razie bezpośredniego zagrożenia, zgodnie z przepisem art. 9 ustawy z 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 736), organ zawiadamia właściwą jednostkę straży pożarnej oraz Policję. Należy bowiem pamiętać, że zgodnie z przepisem art. 163 § 1 ustawy z 6.06.1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2016 r. poz. 1137), kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10, a zatem jest to przestępstwo pospolite.

Małgorzata Mikołajewska-Janiaczyk
Odpowiedź z 30.05.2017

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Budowlany
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów