Pytanie
Czy firmy sprzątające obiekty biurowe lub świadczące usługi w zakresie sprzątania terenów zielonych typu parki, zieleńce itp., gdzie zakres usług uwzględnia opróżnianie koszy na odpadki powinny uzyskać wpis do rejestru działalności regulowanej na obsługiwanym terenie? Jeśli tak, to czy taki przedsiębiorca musi spełniać warunki określone w art. 9d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.) – dalej u.u.c.p.g.?