Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Budowlany

Czy firma transportowa może na terenie swojego zakładu postawić budynek gospodarczy na podstawie zgłoszenia?
Budynek ma pełnić funkcję magazynu silników.

Odpowiedź:
Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290) – dalej pr. bud. pozwolenia na budowę nie wymaga budowa wolno stojących parterowych budynków gospodarczych w tym garaży, altan oraz przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki.

Na mocy art. 30 ust. 1 pkt 1 pr. bud. wzniesienie takiego obiektu wymaga przeprowadzenia procedury zgłoszeniowej. W tym kontekście Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 13 czerwca 2014 r., sygn. akt II OSK 108/13 stwierdził: „Pogląd, że obiekty, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 pr. bud. muszą być "związane z zabudową mieszkaniową" lub jej "towarzyszącą" bądź ją "uzupełniają" jest całkowicie błędny. Brzmienie art. 29 ust. 1 pkt 2 pr. bud. nie daje podstaw do takiej wykładni.”.

W oparciu o te przepisy inwestor, co do zasady, ma możliwość wzniesienia obiektu gospodarczego. Nie oznacza to oczywiście, że bez względu na stan faktyczny sprawy przed realizacją analizowanego obiektu Inwestor nie będzie musiał uzyskać innych rozstrzygnięcia administracyjnych (okoliczności faktyczne mogą powodować, że będą one wymagane).

Na marginesie warto również zwrócić uwagę, że jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w wyroku z dnia 18 sierpnia 2015 r., sygn. akt II SA/Bd 1336/14: „Parterowy budynek gospodarczy z art. 29 ust. 1 pkt 2 pr. bud. musi mieć tylko parter. Jeżeli wybudowany na działce obiekt budowlany, oprócz parteru ma również poddasze użytkowe, jest więc dwukondygnacyjny.

Brak jest wprawdzie w przepisach pr. bud. definicji "budynku parterowego", o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 pr. bud., jednakże utrwalone w języku polskim oraz w budownictwie potoczne rozumienie słowa "parter" tłumaczyć trzeba jako pierwszą kondygnację nadziemną, stanowiącą poziom, na którym znajduje się główne wejście do budynku. Natomiast ostatnie piętro położone bezpośrednio pod dachem spadzistym jest określane jako poddasze.”.

Konrad Dmoch, autor współpracuje z publikacją Serwis Budowlany
Odpowiedzi udzielono 23.03.2016 r.