Pytanie użytkownika LEX Budownictwo: Firma budowlana buduje domy. Z wykopu powstanie duża ilość piasku. Czy piasek ten zakład może sprzedać? Czy musi traktować go jako odpad i uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów? Czy można ten piasek potraktować jako produkt uboczny?

Odpowiedź

Stosownie do art. 2 pkt 3 ustawy o odpadach przepisów ustawy nie stosuje się do niezanieczyszczonej gleby i innych materiałów występujących w stanie naturalnym, wydobytych w trakcie robót budowlanych, pod warunkiem że materiał ten zostanie wykorzystany do celów budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na którym został wydobyty.

W konsekwencji można uznać, że gdyby wydobyty piasek miał być wykorzystany w innym miejscu, to ustawa o odpadach znalazłaby zastosowanie.

Co jest odpadem

Przedmiotowa ustawa definiuje pojęcie odpadu, przez które rozumie się każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany.

Piasek może być odpadem - można go sprzedać legalnie

Zatem w tej sytuacji piasek można uznać za odpad, który można byłoby legalnie wprowadzić do obrotu, czyli sprzedać. Należy jednak w tym wypadku stosować zasady gospodarowania odpadami wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także mieć na względzie ewentualne uregulowania decyzji o warunkach zabudowy.

 


Gdyby nie traktować wydobytego piasku jako odpadu należy zauważyć, że z ustawy - Prawo geologiczne i górnicze można wywieść zakaz sprzedaży wydobytego urobku, gdyż będzie on traktowany jak kopalina, na wydobycie której i dalszą sprzedaż potrzebna jest koncesja.

Czy trzeba uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów?

Jeżeli chodzi o kwestię uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, to reguluje ją ustawa - Prawo ochrony środowiska (p.o.ś.). Należy wskazać, iż zgodnie z art. 180 p.o.ś. pozwolenie na wytwarzanie odpadów dotyczy wyłącznie odpadów powstających w związku z eksploatacją instalacji.

Zgodnie z art. 3 pkt 3 p.o.ś. eksploatacja instalacji lub urządzenia to użytkowanie instalacji lub urządzenia oraz utrzymywanie ich w sprawności. Natomiast zgodnie z art. 3 pkt 6 p.o.ś. instalacja to:

  • stacjonarne urządzenie techniczne,
  • zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie jednego zakładu,
  • budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami,

których eksploatacja może spowodować emisję.

W myśl powyższego w tym przypadku nie będzie konieczne uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

 

Więcej informacji znajdziesz w LEX Budownictwo:

Czy firma budowlana może wykorzystać żwir na swoje potrzeby? >

Czy firma budowlana wykonująca usługę rozbiórkową jest wytwórcą odpadów? >