Pytanie
Obywatel jednego z krajów UE (nierezydent) przebywa na terenie Polski, nie posiadając przy tym miejsca zamieszkania, czy czasowego pobytu na terenie RP. Pełni on w organach kilku spółek kapitałowych funkcje członka zarządu. Informacje te figurują w rejestrach KRS. W związku z przeprowadzonym postępowaniem podatkowym wydano jednej ze spółek decyzje, skutkiem których na tym podmiocie ciążą zaległości podatkowe. Spółka nie posiada majątku na zapłatę tych zaległości. Obecnie organ najprawdopodobniej podejmuje działania mające na celu osoby odpowiedzialnej w trybie KKS za powstałe uszczuplenia, a finalnie zmierzające do przeniesienia odpowiedzialności na członka zarządu.
Czy doręczenie korespondencji z organu podatkowego (w trybie KPK, czy ordynacji podatkowej) kierowanej imiennie do tego nierezydenta na adres siedziby jednej ze spółek, w której pełni funkcje członka zarządu będzie prawnie skuteczne?
Czy nierezydent ten ma obowiązek ustanowienia pełnomocnika do spraw doręczeń na terenie RP, jeśli nie doręczono mu dotychczas postanowienia o wszczęciu w stosunku do niego jakiegokolwiek postępowania (KKS, ordynacja podatkowa)?