Pytanie
Fundacja ma na celu działalność edukacyjną na rzecz członków wspólnoty samorządowej. Cel realizuje poprzez organizowanie szkoleń zawodowych dla podmiotów sektora publicznego. Adresatami szkoleń otwartych i zamkniętych są pracownicy zatrudnieni w podmiotach działających w sektorze publicznym tj. pracowników samorządowych, wójtów, burmistrzów, sekretarzy, skarbników, naczelników i kierowników wydziałów oraz osób prowadzących postępowania oraz wydających decyzje w imieniu i z upoważnieniem organów jednostek samorządu terytorialnego. Metody pracy podczas szkolenia to: wykłady, warsztaty prowadzone przez wykwalifikowane osoby i jest pełną usługą zawierającą w sobie dostęp do sal wykładowych, zakwaterowanie, transport, catering, wydruki materiałów szkoleniowych i certyfikatów. Koszty uczestnictwa w szkoleniu zawodowym pokrywają pracodawcy sfery budżetowej osób uczestniczących. Nie mamy statutu jednostki objętej systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, jedn. naukowej PAN, bad.-rozw. Nie posiada akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.
Czy w przypadku, gdy szkolenie o charakterze zawodowym dla grupy osób wymienionych powyżej, a koszty tego szkolenia są pokrywane środkami publicznymi z budżetu, usługa ta jest zwolniona z VAT?
Czy szkolenie o charakterze zawodowym, które jest organizowane dla działającego przy fundacji forum skarbników i sekretarzy, gdzie koszty tego szkolenia, które również są pokrywane ze środków publicznych może być zwolnione z VAT?
Z regulaminu Fundacja dla tych forów jest zobowiązana do organizowania szkoleń zawodowych – zajęcia prowadzone są w formie wykładu połączonego z prezentacją licznych przykładów, szkolenia wspierane są przez prezentacje multimedialne obejmującą tematykę szkolenia, indywidualne i grupowe dyskusje z wykładowcą dojącą możliwość wymiany doświadczeń.
Czy do szkoleń zawodowych dla pracowników zakładów budżetowych lub przedsiębiorstw budżetowych również można zastosować zwolnienie z VAT?