Pytanie użytkownika LEX Budownictwo: Czy decyzja o WZ może obejmować część działki ewidencyjnej? Działka ewidencyjna jest obszarem o kilkunastu hektarach. Wnioskodawca zamierza realizować elektrownię fotowoltaiczną o pow. zabudowy mniejszej niż 0,5 ha, co stanowi fragment działki. Podobna sytuacja jest w przypadku fragmentu zalesienia z olbrzymiej działki będącej przedmiotem inwestycji.

Decyzja WZ nie odnosi się do działki ewidencyjnej

W ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustawodawca nigdzie nie wskazał, aby decyzja WZ miała odnosić się do działki ewidencyjnej. Co więcej, w art. 61 u.p.z.p. wprost jest mowa o terenie inwestycji, a nie o działce.

 

Inwestycje mogą być realizowane tylko na działkach budowlanych

Dodatkowo należy zauważyć, że inwestycje mogą być realizowane tylko na działkach budowlanych, a te zostały zdefiniowane w art. 2 pkt 12 u.p.z.p. jako nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego.

Co na to wyrok NSA

Ostatecznie sprawę przesądza wyrok NSA z 9.07.2015 r., II OSK491/14, który stanowi, że "nie ma żadnych powodów, aby teren nadający się pod zabudowę, nieobjęty planem zagospodarowania został wyłączony spod procedury uzyskania warunków zabudowy i zagospodarowania, tylko dlatego, że inna jego część, nieprzeznaczona pod inwestycję budowlaną leży na obszarze objętym planem. Trzeba zauważyć, że według ustawy o planowaniu przestrzennym uzyskanie pozytywnej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania stanowi warunek uzyskania pozwolenia na budowę na terenie nieobjętym planem zagospodarowania przestrzennego, sporządzanym zresztą dla konkretnego terenu, a nie dla konkretnych działek ewidencyjnych. Przyznanie więc racji wnoszącemu skargę kasacyjną oznaczałoby, że dysponent tego terenu zostałby całkowicie pozbawiony prawa do jego zabudowy. Dla jego nieruchomości przeznaczonej na cele budowlane w rozumieniu Prawa budowlanego nie byłoby dopuszczalne zarówno wydanie pozwolenia na budowę (ze względu na brak planu), jak i wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (ze względu na to, że stanowi część działki ewidencyjnej, która w pozostałej części jest objęta planem)".

Więcej informacji znajdziesz w LEX Budownictwo:

Decyzja o warunkach zabudowy - POBIERZ WZÓR >

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy - POBIERZ WZÓR >