Pytanie
Inwestor zawarł umowę ryczałtową (wykonawca wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego) na wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej pomieszczeń zgodnie z projektem budowlanym, przy czym zakres prac dotyczył wyłącznie montażu, uruchomienia i podłączenia centrali wentylacyjnej wraz z osprzętem, jednostkami zewnętrznymi i czerpniami – znajdującymi się w projekcie w pomieszczeniu gospodarczym do istniejących kanałów wentylacyjnych wykonanych wcześniej przez zamawiającego. W dokumentacji projektowej w ww. pomieszczeniu znajduje się również chłodnica freonowa wraz ze schematem jej połączenia z jednostką zewnętrzną i sterownikiem. Zdaniem autora projektu ww. chłodnicę wraz z jednostką zewnętrzną należy traktować jak osprzęt centrali wentylacyjnej. Dodatkowo w STWiOR jest mowa o tym, że zakres robót obejmuje m.in. montaż centrali wentylacyjnej nawiewno - wywiewnej z wymiennikiem krzyżowym, chłodnicą kanałową freonową i agregatem zewnętrznym do chłodnicy, czerpnię ścienną, wyrzutnię ścienną. Ponadto w umowie z wykonawcą robót jest m.in. mowa o tym, że roboty realizowane przez wykonawcę będą obejmowały każdą pracę, która jest konieczna dla spełnienia wymagań określonych umową lub, która jest implikowana przez umowę, lub która wynika z jakiegokolwiek zobowiązania wykonawcy, a także wszystkie prace nie wymienione w umowie, ale które mogą być wywnioskowane, jako konieczne dla stabilności lub ukończenia, lub bezpiecznego, niezawodnego i sprawnego działania przedmiotu umowy. Tym samym ww. zapis należy zdaniem inwestora rozumieć, jako zaostrzenie wymagań wynikających z art. 651 k.c. Z kolei wykonawca twierdzi, że układ wentylacyjny (bez chłodnicy i jednostki zewnętrznej) może samodzielnie pracować i stanowi jedną spójną całość. Przedmiotowa chłodnica jest z kolei rozszerzeniem tego układu o dodatkowy podwyższony parametr i nie można nazywać jej osprzętem. Dlatego też wykonawca nie zamierza montować przedmiotowej chłodnicy twierdząc, iż nie obejmuje jej umowa.
Kto ma rację w przedmiotowym sporze?
Jeżeli zamawiający, to jakich argumentów winien użyć w korespondencji za wykonawcą robót, aby zmusić go do zamontowania całości systemu wentylacyjnego?