Pytanie
Czy budynek będący własnością osoby fizycznej - przedsiębiorcy z chwilą jego zajęcia, w związku z zawartą umową najmu na prywatne przedszkole i żłobek, prowadzone przez osobę fizyczną, mogą korzystać z ustawowego zwolnienia dotyczącego systemu oświaty, tj. art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) dalej u.p.o.l.?