Czy budowa osiedlowej sieci wodociągowej oraz nowego odcinka kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla projektowanych 6 budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, wymaga uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych?
Uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagają przedsięwzięcia wskazane enumeratywnie w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) - dalej r.p.m.o.ś.
W świetle r.p.m.o.ś. w zw. z art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) - dalej u.u.i.ś. budowa osiedlowej sieci wodociągowej dla projektowanych 6 budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W odniesieniu do kanalizacji sanitarnej i deszczowej, uzyskania tej decyzji wymaga natomiast wykonanie kanałów zbiorczych przeznaczonych do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych (§ 3 ust. 1 pkt 72a r.p.m.o.ś.).

Magdalena Laskowska