Pytanie użytkownika Serwisu Budowlanego:

Czy budowa daszku z pleksy umocowanego na stalowych podporach przymocowanych do balustrady balkonowej w budynku wielorodzinnym wymaga pozwolenia na budowę lub zgłoszenia?

Odpowiedź

Daszek traktować należy jako urządzenie w rozumieniu art. 29 ust. 2 pkt 15 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane – dalej pr.bud.
W świetle cytowanego przepisu urządzenie to nie musi być urządzeniem budowlanym, o których mowa w art. 3 pkt 9 pr.bud. będącym urządzeniem technicznym związanym z obiektem budowlanym, zapewniającym możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Przyjąć należy, że w art. 29 ust. 2 pkt 15 pr.bud. chodzi o szerszą pojęciowo klasę przedmiotów, a tym samym mogą być to urządzenia budowlane oraz urządzenia techniczne (por. wyrok WSA w Szczecinie z 1 marca 2017 r., II SA/Sz 1238/16). Za takim rozumieniem tego pojęcia przemawia także posłużenie się przez ustawodawcę wskazaną siatką pojęciową w § 14a ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. z 1999 r. nr 74 poz. 836) – dalej r.w.t.u.b., gdzie przewidziano dopuszczalność instalacji na budynku mieszkalnym wielorodzinnym urządzeń związanych z użytkowaniem budynku lub mieszkania takich jak: kraty, żaluzje, rolety, zabudowy balkonów i loggii.

Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 15 pr.bud. pozwolenie na budowę nie jest wymagane przy instalowaniu wszelkiego rodzaju urządzeń, jeśli mają być posadowione na obiektach budowlanych. Wykonywanie tego rodzaju robót nie wymaga również zgłoszenia, chyba że urządzenia przekraczają wysokość 3 m na obiektach budowlanych (art. 30 ust. 1 pkt 3 lit. b pr.bud.). Realizacja opisanego w pytaniu zadaszenia z pleksy umocowanego na stalowych podporach przymocowanych do balustrady balkonowej w budynku wielorodzinnym o wysokości poniżej 3 m nie będzie wymagać zarówno pozwolenia na budowę jak i zgłoszenia. W przypadku gdy wysokość przekraczać będzie 3 m, koniecznie będzie dokonanie zgłoszenia w organie administracji architektoniczno-budowlanej.

Na tle zaprezentowanego w pytaniu stanu faktycznego interesująco przedstawiają się poglądy sądów administracyjnych w podobnych sprawach:

1. wyrok NSA z 4 kwietnia 2013 r., II OSK 2336/11: "(…) Należy podzielić bowiem w pierwszej kolejności stanowisko organów, że realizacja spornego zadaszenia w postaci gotowego daszku lekkiej konstrukcji, polegała na zainstalowaniu urządzenia o wysokości poniżej 3 m na obiekcie budowlanym. Niewątpliwie, jak to ustaliły organy, daszek ten jest związany z budynkiem, do którego został przymocowany i jego funkcją jest zabezpieczenie usytuowanych pod nim balkonów przed bezpośrednimi opadami atmosferycznymi. Sąd podzielił stanowisko organów administracji, że z uwagi na konstrukcję i rozmiary daszku istnieje możliwość jego zdemontowania bez naruszenia jego konstrukcji, a zatem stanowi on urządzenie budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 9 Prawa budowlanego. Jego realizacja polegała na "instalowaniu" w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 3b tego aktu. Co oznacza, że zainstalowanie daszku nie wymagało ani pozwolenia na budowę, ani nawet zgłoszenia robót budowlanych (w związku z treścią art. 28 ust. 1 Prawa budowlanego".

2. wyrok NSA z 13 marca 2015 r., II OSK 1938/13: "(…) zestawienie przywołanych powyżej przepisów art. 3 pkt 9 ustawy Prawo budowlane i § 14a ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. prowadzi do wniosku, że budowa loggi poprzez wykonanie zadaszenia przymocowanego kotwami do płyty loggi mieszkania znajdującego się kondygnację wyżej, stanowi montaż urządzenia budowlanego w rozumieniu ustawy - Prawo budowlane. Przede wszystkim zadaszenie to można uznać za zabudowę loggi, o której mowa w § 14a ust. 2 rozporządzenia. Ponadto posiada ono cechy urządzeń budowlanych, o jakich mowa w art. 3 pkt 9 ustawy - Prawo budowlane - jest zarówno fizycznie jak i funkcjonalnie związane z przedmiotowym budynkiem" oraz zbieżny z nim wyrok NSA z 24 marca 2015 r., II OSK 2008/13.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Budowlany
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów