Pytanie
Czy art. 86 ust. 1 pkt 6 ustawy o ochronie przyrody może stanowić podstawę do zwolnienia z opłaty za usunięcie drzewa w przypadku budowy zjazdu z drogi publicznej?
Inwestor otrzymał niezależne pozwolenie na budowę zjazdu z drogi publicznej. Pozwolenie obejmuje jedynie działkę będącą częścią pasa drogowego, inwestycja zamyka się w granicy pasa drogowego, a pozwolenie zostało uzyskane jako odrębna decyzja na podstawie decyzji o lokalizacji zjazdu wydanej przez zarządcę drogi. Budowa koliduje jednak z drzewem rosnącym w pasie drogowym i nie ma możliwości uniknięcia kolizji.
Czy inwestor, w sytuacji kiedy występuje o zgodę na wycinkę drzewa za pośrednictwem zarządcy drogi, może oczekiwać, że zostanie zwolniony z opłaty na podstawie ww. artykułu?
Należy zauważyć, że brzmienie art. 86 ust. 1 pkt 6 ustawy o ochronie przyrody nie zostało zawężone co do celu jakiemu ma służyć, a jedynie mowa jest o samym fakcie przebudowy, przy czym na przebudowę taką zarządca drogi wydał zgodę wydając decyzję o lokalizacji zjazdu.