Pytanie
Zamawiający wszczął postępowanie, w którym jednym z kryteriów oceny ofert był termin płatności. Wykonawca nie wskazał w ofercie terminu płatności. Zamawiający jednocześnie nie wskazał w SIWZ minimalnego wymaganego terminu płatności.
Co w takiej sytuacji winien zrobić zamawiający?
Czy oferta powinna być odrzucona jako niezgodna z zapisami SIWZ, czy też należy jej przyznać w ramach tego kryterium 0 pkt?
Oferta ta jest najkorzystniejsza cenowo.
W przypadku przyjęcia oferty, jaki termin płatności zamawiający ma wpisać do umowy?